Powrót

Bon dla samozatrudnionych

Bon dla samozatrudnionych

męskie dłonie trzymające tablet
Nowa forma wsparcia w w ramach Pakietu Przedsiębiorczości Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

Wychodząc naprzeciw sygnalizowanym przez małopolskich przedsiębiorców potrzebom ratowania miejsc pracy, Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o modyfikacji dotychczasowego projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczość”. Zostaje on poszerzony o wsparcie w postaci Bonu dla samozatrudnionych.

Wstępnie na ten cel zostanie przeznaczona w ramach RPO WM 2014-2020 kwota 16 mln zł. Zarząd Województwa Małopolskiego nie wyklucza też zwiększenia w przyszłości wysokości tych środków. Bon dla samozatrudnionych zostanie uruchomiony już w połowie sierpnia i będzie realizowany przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

1. Jakie są zasady ubiegania się o Bon dla samo zatrudnionych?

Podmioty uprawnione do ubiegania się o bon: Jednoosobowe działalności gospodarcze, tj. osoby fizyczne niezatrudniające pracowników (badane na podstawie CEIDG), bez preferencji co do branż, które:

 • prowadziły działalność gospodarczą na terenie Województwa Małopolskiego, na dzień 31 grudnia 2019 r.;
 • nie zatrudniały pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r.
 • zanotowały spadek obrotów w dowolnym miesiącu po 1 czerwca 2020 r.
 • w porównaniu do średnich miesięcznych obrotów w drugim półroczu 2019 r. o co najmniej 75%, w związku z wystąpieniem Covid-19;
 • nie są wykluczone ze wsparcia zgodnie z przepisami o pomocy publicznej oraz przepisami właściwymi dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 • nie prowadziły działalności wykluczonej (np. produkcji lub wprowadzenia do obrotu napojów alkoholowych, treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni, amunicji, i.in.);
 • na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegały z płatnościami podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne, lub uregulowały te zobowiązania do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie

2. Wielkość wsparcia:

 • 3 tys. / miesiąc na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, co oznacza iż maksymalne wsparcie dla grantobiorcy wyniesie 9000 zł (założenie analogiczne do dotychczasowej stawki jednostkowej przyjętej dla 1 etatu);
 • Samozatrudniony może skorzystać ze wsparcia tylko jeden raz, złożyć tylko jeden wniosek o Bon.

3. Przeznaczenie wsparcia (analogicznie do Bonu Rekompensacyjnego):

 • pokrycie wszelkich niezbędnych kosztów bieżącej działalności firmy;
 • poziom dofinansowania – 100%, brak wkładu własnego / wkładu BW lub BP;
 • w przypadku ubiegania się o wsparcie z różnych źródeł - wymóg wydatkowania środków w sposób, który nie doprowadzi do podwójnego finansowania oraz przekroczenia limitu 800 tys. euro (za wyjątkiem rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury, dla których limit jest mniejszy).

4. Rozliczenie bonu:

 • utrzymanie działalności firmy przez 3 miesiące od otrzymania środków;
 • złożenie sprawozdania z wydatkowania bonu;
 • obowiązek poddania się kontroli.

5. Odzyskiwanie:

 • w przypadku nieutrzymania działalności gospodarczej w wymaganym okresie 3 miesięcy – całkowity zwrot otrzymanych środków;
 • dochodzenie zwrotu środków prowadzone będzie na drodze cywilnej.

6. Wnioskowanie o bon:

 • złożenie wniosku za pośrednictwem internetowego generatora wniosków, który będzie dostępny pod koniec sierpnia.
 • umożliwienie pracy w generatorze przed właściwym terminem na składanie wniosku o grant.
 • maksymalny termin składania wniosków – 30 października 2020 r. lub do osiągnięcia 130% alokacji.

Ocena wniosków:

 • według kolejności rejestracji w generatorze wniosków;
 • ocena jednoetapowa formalno-merytoryczna;
 • możliwość ponownego rozpatrzenia wniosku w przypadku negatywnej oceny.

Czytaj więcej...

Informacje na temat Bonów dla samozatrudnionych będzie można uzyskać mailowo: info@mcp.malopolska.pl. oraz pod nr telefonów:

 • 459 381 444;
 • 459 381 445;
 • 736 838 300;
 • 579 938 707 oraz pod nr stacjonarnym:  (12) 37 69 105.