Powrót

Tarcza Antykryzysowa 4.0 – zobacz rozwiązania przyjęte przez Sejm

Tarcza Antykryzysowa 4.0 – zobacz rozwiązania przyjęte przez Sejm

grafika ozdobna
Przyjęty przez Sejm projekt Tarczy Antykryzysowej 4.0 uzupełnia katalog rozwiązań ukierunkowanych na zwalczanie negatywnych gospodarczych skutków pandemii i spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19.

Projekt zawiera pakiety rozwiązań o różnym charakterze. Mieszczą się w nim zarówno instrumenty  bezpośredniego wsparcia finansowego, zestaw przepisów  uelastyczniających regulacje prawa pracy, szereg punktowych ułatwień dotyczących systemu zamówień publicznych, a także takie, które mają na celu ograniczenie i ułatwienie administracyjnych i biurokratycznych obowiązków przedsiębiorcy czy  uelastycznienie otoczenia prawnego dla biznesu w Polsce.

Najważniejsze zapisy projektu ustawy:

  • czasowa, zwiększona ochrona polskich firm – w momencie, w którym spadły ich wyceny – przed wrogim przejęciem przez inwestorów spoza UE;
  • osłona finansowa dla samorządów - pakiet ten obejmuje m.in. podwojenie w okresie czerwiec-grudzień 2020 r. udziału powiatów, miast prezydenckich, w dochodach z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, złagodzenie w 2020 r. reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie o kwotę faktycznego ubytku w dochodach podatkowych jednostki, wprowadzenie możliwości przesunięcia na kolejne miesiące wpłat do budżetu państwa dokonywanych przez jednostki o ponadprzeciętnych dochodach podatkowych,  uelastycznienie wydatkowania środków z tzw. funduszu korkowego w 2020 r.;
  • ułatwienia dla wykonawców przetargów i zamawiających - pozwalające na obniżenie kosztów udziału wykonawców w przetargach i poprawę ich płynności finansowej na etapie realizacji umowy np. zniesienie obowiązku żądania wadium w postępowaniach o wartości powyżej progów unijnych, wprowadzenie obowiązku zapłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek, obniżenie kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ograniczenie dopuszczalności dokonywana potrąceń kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy lub innej wierzytelności, a także dochodzenia przez zamawiających zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, uzupełnienie przepisów dot. możliwości zmiany umów z wykonawcami w odpowiedzi na zdarzenia wywołane epidemią COVID-19;
  • dopłaty z budżetu państwa do oprocentowania kredytów bankowych dla firm;
  • łatwiejszy dostęp do wakacji kredytowych dla tych, którzy po 13 marca stracili źródło utrzymania ;
  • wsparcie utrzymania miejsc pracy poprzez dostosowanie rynku pracy do wyzwań spowodowanych przez COVID-19  - np. doprecyzowanie zasad wykonywania pracy zdalnej, umożliwienie pracodawcy, w okresie epidemii, wysyłania pracownika na zaległy urlop, nawet bez jego zgody, umożliwienie wypowiedzenia umów o zakazie konkurencji w okresie obowiązywania stanu zagrożenia , ograniczenie odpraw i odszkodowań w przypadku ustania stosunku pracy, rozwiązania umowy o świadczenie usług, możliwość zawieszenia niektórych obowiązków dot. funduszy  socjalnych, umożliwienie obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika lub objęcie pracownika przestojem ekonomicznym, zmiany dotyczące tzw. świadczenia postojowego.
  • ułatwienia podatkowe, w tym rozszerzenie zakresu darowizn podlegających odliczeniu od podstawy obliczenia podatku dochodowego, ułatwienia w korzystaniu z tzw. ulgi na złe długi;
  • inne rozwiązania - rozwiązania zachęcające przedsiębiorców do inwestycji w postaci zmiany przepisów umożliwiających skorzystanie z pomocy publicznej, rozszerzenie zakresu przeznaczenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, rozszerzenie możliwości zdalnego przeprowadzania niektórych czynności postępowania karnego, zawieszenie przepisów dotyczących dematerializacji akcji wobec spółek w upadłości, wprowadzenie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, możliwość zwolnienia z części opłaty za użytkowanie wieczyste przedsiębiorcom, którzy zostali dotknięci kryzysem, prawo do przyznania firmom zwolnienia z części opłat otrzymały również samorządy, przesunięcie terminu płatności tegorocznej raty za użytkowanie.

Szczegółowe informacje.