Powrót

Informacja dla Klientów biur podróży

Informacja dla Klientów biur podróży

litera i
Nie rezygnuj z imprezy turystycznej. Zmień termin lub weź voucher do realizacji w ciągu roku! W związku z pandemią koronawirusa turystka przeżywa największy kryzys w historii tego biznesu w Polsce. Oto kilka przydatnych informacji dla klientów biur podróży, którzy wykupili imprezy turystyczne.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych wszystkie wpłaty klientów dokonane z tytułu zawarcia umowy o imprezę turystyczną są objęte ochroną na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych. System zabezpieczeń finansowych biur podróży składa się z następujących elementów:

I FILAR: gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa lub umowa ubezpieczenia na rzecz podróżnych albo turystyczny rachunek powierniczy,

II FILAR: Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Klientom, którzy wykupili już imprezy turystyczne, biura podróży mogą proponować voucher do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna. Wartość tego vouchera nie może być niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej imprezy turystyczną. Voucher również jest objęty ochroną z I i II filaru zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności biura podróży. Podróżni mogą również przesunąć termin imprezy turystycznej.

Jeśli jednak klient odstępuje od umowy lub organizator turystyki rozwiązuje umowę o udział w imprezie turystycznej z powodu wybuchu epidemii wirusa SARS-CoV-2 to odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni.

Podstawa prawna: art. 15k ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.)